وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری سالار فتحي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 4/16
تلفن :

چارت نموداری نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون و مسئول بايگاني اسناد سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت :
تلفن :

چارت نموداری احمد محمدي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : سيكل
سابقه خدمت : 9/28
تلفن :

چارت نموداری فريد يزداني
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور سجلي ) امور عمومي )‌
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 4/13
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي

چارت نموداری بلا تصدي

چارت نموداری بلا تصدي

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدي
نوع استخدام : -
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : -
سابقه خدمت : -
تلفن :

چارت نموداری اسماعيل محمدي پناه
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت :
تلفن :