وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: خيابان معلم روبروي شهرداري
شماره تلفن اداره: 08753823360،08753823383
شماره فاكس: 08753823360
كدپستي: 6678115477
کروکی: